ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ” “ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਗਂਲਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਜਦ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਗਂਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ_______
Unkown
 
Top