ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਦ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਦ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ

ਤਾ ਕਿਸਮਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...
 
Top