ਜਦ ਤੰੂ

GöLdie $idhu

Well-known member
ਜਦ ਤੰੂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੇਚ,ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾਂ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ...
 
Top