ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਓਹ ਰਿਸ਼ਤਾ . .

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਓਹ ਰਿਸ਼ਤਾ . . ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ
ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਓਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ Dost ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ . . ਜਦ
ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...!writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
Top