ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ' ਗਰੀਬੀ ਚ'

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ' ਗਰੀਬੀ ਚ' ਓਹ ਰਿਸ਼ਤੇ'' ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,

ਹਜਾਰਾਂ ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ...
 
Top