ਚੰਨ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਫਰਿਆਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ

KAPTAAN

Prime VIP
♥ ਚੰਨ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਫਰਿਆਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ --•
• --ਅਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ--•
• --ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਂਵੀ--•
•-- ਅਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ♥

writer maninder
 
Top