* ਫਰਿਆਦ *

#Jatt On Hunt

47
Staff member
ਟੁੱਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਫਰਿਆਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ
.
ਸੱਜਣਾਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾਂ ਜਾਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ..
 
nice ..
icon_yes.gif
 
Top