ਟੁੱਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਟੁੱਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਫਰਿਆਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ__

ਸੱਜਣਾਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾਂ ਜਾਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ__♥
 
Top