ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ__

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ
ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ__ਕੁੱਝ
ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ,
ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ__ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੁਸ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ.


Writer- Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top