ਝੁੱਠੇ ਵਾਦੇ ਪਿਯਾਰ ਦੇ

ਝੁੱਠੇ ਵਾਦੇ ਪਿਯਾਰ ਦੇ,ਅਜ ਕਸਮਾਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ,
ਇਸ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ,ਇਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ,
ਕਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ....

ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਹਨੇ ਅਜ ਵੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਅਜ ਉੱਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਅਂਦਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ,
ਕਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ....

ਕੌਣ ਕਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸੋਹਨੇ ਬੋਹਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਅਜ ਉਹ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ,
ਕਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ....

ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਅਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ,
ਪਰ ਚੰਨ ਕਹਿਲਾਊੱਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ,
ਕਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ
 
Top