ਕਿਵੇਂ Jatt ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਵੇਂ Jatt ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ__

ਸਦਾ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਏ__
 

Similar threads

Top