ਨਾਰ ਦੀ Gulami ਨਾ ਜੱtt Ne ਕੀਤੀ

KARAN

Prime VIP
ਆਕੜ ਕਿਸੇ Hor ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ Mai
ਨਾ ਜਰਨੀ ਏ

ਨਾਰ ਦੀ Gulami ਨਾ ਜੱtt Ne ਕੀਤੀ ਤੇ
ਨਾ ਕਰਨੀ ਏ__;)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top