ਜਾਨ ਦੀ ਜਾਨ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਦੇ ਅਨਜਾਣ ਬਣ ਕੇ, ਏਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਕੇ,
ਜਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਖਾ ਨਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣ ਕੇ_________
UnKnown
 
Top