ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ
ਤੇ ਕਈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਫਰੇਆਦ
ਕਰ ਗਏ"___
"ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਓਹ ਰੱਬਾ ਜੋ ਆਬਾਦ ਕਰ ਗਏ"___
"ਓਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਏ"Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top