ਜਦ "Facebook" ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ Tan ਦਿਲ Eho ਹੀ Chahwe__

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦ "Facebook" ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ Tan ਦਿਲ Eho ਹੀ Chahwe__


ਮੇਰੀ "Notification" ਦੇ Vich ਪਹਿਲਾ Tera ਨਾਮ Aawe_
 
Top