ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ,__!

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ,__!
-- ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ,__
--- ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ,_♥
 
Top