ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ,

ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top