ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਥੇਰੇ -ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਥੇਰੇ -ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ,
ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।

ਕੀਤਾ ਏ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਰੋ,
ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀਆ ਬਦਨਾਮੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।

ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ,
ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ .....ਹੁੰਦੀਆ ਹੈਰਾਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।

ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ,
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆ ਸਲਾਮੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।

ਕਰ ਦੇ ਸੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਫ਼ਾਵਾ ਦੀਆ ਗੱਲਾ,
ਉਹਨਾ ਕੀਤੀਆ ਖਰਾਬ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।

ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਈਆ ਨੂੰ,
ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ , ਉਹ ਹਾਮੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।

ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਉਹਨਾਂ, ਡੋਲੀ ਚੜ ਗੈਰਾਂ ਵਾਲੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਇਆ ਖੋਟੀਆ ਚੁਬਾਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।

ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ,
ਝੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਕੀਤੀਆ ਗੁਲਾਮੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।

ਕਰਦਾ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਰੋ,
ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।
 
Top