ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ ਸਾਈਂਆ,

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ ਸਾਈਂਆ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ,
ਰੰਗੜ ਨਾਲੋਂ ਖੰਘੜ ਚੰਗਾ,
ਜਿਸ ਪਰ ਪੈਰ ਘਸਾਈਦਾ,
ਬੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲਾ ਚੰਗਾ,
ਜਿਸ ਪਰ ਤਾਮ ਪਕਾਈਦਾ,
ਰਲ ਫਕੀਰਾਂ ਮਜਲਿਸ ਕੀਤੀ,
ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਖਾਈਦਾ,:pr
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਹੁ ਨੂੰ ਸੋਈ ਪਾਵੇ,
ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਦਾ
 
Top