ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

KARAN

Prime VIP
ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਐ ਤੈਨੂ, ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਫਾਹ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਤੈਨੂ ਮੰਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਮੂਹ ਛੋਟਾ ਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

ਐਵੇਂ ਲੋਕੀਂ ਆਖਣ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰੀਂ ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਦਿਲ ਪਰਤਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

ਲੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਦਰ ਵਧ ਫੈਲਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਹੋ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚੌੜ ਵਿਖਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

ਸੱਚ ਨੂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂ ਸੱਚ ਬਣਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਰੱਬ ਨਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪੁਆ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਪਲਿਆਂ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

ਚਲ ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਸੁਆ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੇ ਓਹ ਪਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ

ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਤੇ ਗਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ
ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ............. ਜੈਲਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
 
Top