ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ! ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋ,
ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ! ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ,
ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ! ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਰਹਿ
ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ! ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ

Credit :- Mukhvir
 
Top