ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਾਹ ਭੁਲ ਗਿਆ

GöLdie $idhu

Prime VIP
ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਾਹ ਭੁਲ ਗਿਆ
.
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ ਚੋ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ
ਵੇਖਿਆ ,
.
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ” ਅੱਜ ਤਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਏ ਮੇਰਾ
.
ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਸੁੱਕੀਆ ਹੋਈਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ,
ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇਕ ਤਰਕੀਬ ਆਈ
.
.
ਉਹ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ
ਗਿਆ ਤੇ
ਉਚੀ ਉਚੀ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਿਆ ” ਅੱਜ
ਤਾਂ ਨਜਾਰਾ ਆ ਗਿਆ , ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਕੇ
ਕਾਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ
ਭਰ ਜਾਣਾ ਸੀ
.
.
ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ , ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਸੋਚਿਆ ਕਿ ” ਇਹ
ਮਮੂਲੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀ , ਜੇ ਮੈ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਇਥੋ
ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ” ,
.
ਸ਼ੇਰ ਉਥੋ ਭੱਜ ਗਿਆ
.
.
ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖ
ਰਿਹਾ ਸੀ
ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਸੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸ਼ੇਗਾ , ਇਸ
ਤਰਾਂ ਉਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ”
.
ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨੂੰ
.
ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਿਆ ,
.
ਉਧਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਦਸ
ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ , ”
ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ” ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਅੱਜ ਕੁਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦਿਨੇ ਆ ”
.
ਕੀ ਤੁਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਇੰਤਜਾਮ
ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
.
ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਕ
ਵਾਰ
ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ
ਕਰਕੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ” ਆਹ ਸਾਲ਼ੇ
ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੇਰ
ਲਿਆਉਣ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੰਜਰ ਆਇਆ ਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ”
.
ਸ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ😜😜😜😜😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Moral - ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਈ ਕੰਮ ਨੀ ਆੳਂਦੀ___
ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ ਏ
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 
Top