ਇਕ ਦਰਜੀ

GöLdie $idhu

Prime VIP
ਇਕ ਦਰਜੀ ਬਸ ਚ਼ ਚੜਿਆ ਪਰ ਓਹਨੂ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਓਸੇ ਵਕਤ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ,ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਸੀ।ਓਹ ਉਚੀ ਦੇਣੀ ਬੋਲਿਆ "ਤੂ ਬਾਂਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ,ਗਲ਼ਾ ਮੈ ਆ ਕੇ ਕੱਟਾਂਗਾ" ਫ਼ੇਰ ਕੀ ਸੀ ਅਧੀ ਬਸ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ!!
 
Top