ਏਕ ਗੁੜੀਯਾ ਕੀ ਕਈ ਕਠਪੁਤਲੀਯੋਂ ਮੇਂ ਜਾਨ ਹੈ

BaBBu

Prime VIP
ਏਕ ਗੁੜੀਯਾ ਕੀ ਕਈ ਕਠਪੁਤਲੀਯੋਂ ਮੇਂ ਜਾਨ ਹੈ,
ਆਜ ਸ਼ਾਯਰ, ਯੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਕਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ।

ਖ਼ਾਸ ਸੜਕੇਂ ਬੰਦ ਹੈਂ ਤਬ ਸੇ ਮਰੰਮਤ ਕੇ ਲੀਏ,
ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਵਕਤ ਕੀ ਸਬ ਸੇ ਸਹੀ ਪਹਚਾਨ ਹੈ ।

ਏਕ ਬੂੜ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਯਾ ਯੋਂ ਕਹੋ,
ਇਸ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋਠਰੀ ਮੇਂ ਏਕ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ ।

ਮਸਲਹਤ ਆਮੇਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਸਿਯਾਸਤ ਕੇ ਕਦਮ,
ਤੂ ਨ ਸਮਝੇਗਾ ਸਿਯਾਸਤ ਤੂ ਅਭੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ।

ਇਸ ਕਦਰ ਪਾਬੰਦੀ-ਏ-ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਸਦਕੇ ਆਪਕੇ,
ਜਬ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ।

ਕਲ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਵੋ ਚੀਥੜੇ ਪਹਨੇ ਹੁਏ,
ਮੈਂਨੇ ਪੂਛਾ ਨਾਮ ਤੋ ਬੋਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ।

ਮੁਝਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈਂ ਕਰੋੜੋਂ ਲੋਗ ਚੁਪ ਕੈਸੇ ਰਹੂੰ,
ਹਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਅਬ ਸਲਤਨਤ ਕੇ ਨਾਮ ਏਕ ਬਯਾਨ ਹੈ ।
 
Top