ਯੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਏਕ ਛਲ ਲੋਗੋ

BaBBu

Prime VIP
ਯੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਏਕ ਛਲ ਲੋਗੋ,
ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇਂ ਝਲਕਤਾ ਹੁਆ ਮਹਲ ਲੋਗੋ

ਦਰਖ਼ਤ ਹੈਂ ਤੋ ਪਰਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੇ,
ਜੋ ਮੁਸਤਹਕ ਹੈਂ ਵਹੀ ਹਕ ਸੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਲੋਗੋ ।

ਵੋ ਘਰ ਮੇਂ ਮੇਜ਼ ਪੇ ਕੋਹਨੀ ਟਿਕਾਯੇ ਬੈਠੀ ਹੈ,
ਥਮੀ ਹੁਈ ਹੈ ਵਹੀਂ ਉਮਰ ਆਜਕਲ ਲੋਗੋ ।

ਕਿਸੀ ਭੀ ਕੌਮ ਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੇ ਉਜਾਲੇ ਮੇਂ,
ਤੁਮਹਾਰੇ ਦਿਨ ਹੈਂ ਕਿਸੀ ਰਾਤ ਕੀ ਨਕਲ ਲੋਗੋ ।

ਤਮਾਮ ਰਾਤ ਰਹਾ ਮਹਵੇ-ਖ਼ਵਾਬ ਦੀਵਾਨਾ,
ਕਿਸੀ ਕੀ ਨੀਂਦ ਮੇਂ ਪੜਤਾ ਰਹਾ ਖ਼ਲਲ, ਲੋਗੋ ।

ਜ਼ਰੂਰ ਵੋ ਭੀ ਇਸੀ ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਂ,
ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਹਮ-ਸ਼ਕਲ ਲੋਗੋ ।

ਦਿਖੇ ਜੋ ਪਾਂਵ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹਰਾ ਮੇਂ,
ਤੋ ਯਾਦ ਆਏ ਹੈਂ ਤਾਲਾਬ ਕੇ ਕੰਵਲ ਲੋਗੋ ।

ਵੇ ਕਹ ਰਹੇ ਹੈਂ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸ਼ਾਯਰ,
ਮੈਂ ਸੁਨ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿਮਤ ਸੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਲੋਗੋ ।
 
Top