ਜਾਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸਕਾ ਖ਼ਯਾਲ ਆਯਾ ਹੈ

BaBBu

Prime VIP
ਜਾਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸਕਾ ਖ਼ਯਾਲ ਆਯਾ ਹੈ,
ਇਸ ਸਮੰਦਰ ਮੇਂ ਉਬਾਲ ਆਯਾ ਹੈ ।

ਏਕ ਬੱਚਾ ਥਾ ਹਵਾ ਕਾ ਝੋਂਕਾ,
ਸਾਫ਼ ਪਾਨੀ ਕੋ ਖੰਗਾਲ ਆਯਾ ਹੈ ।

ਏਕ ਢੇਲਾ ਤੋ ਵਹੀਂ ਅਟਕਾ ਥਾ,
ਏਕ ਤੂ ਔਰ ਉਛਾਲ ਆਯਾ ਹੈ ।

ਕਲ ਤੋ ਨਿਕਲਾ ਥਾ ਬਹੁਤ ਸਜਧਜ ਕੇ,
ਆਜ ਲੌਟਾ ਤੋ ਨਿਢਾਲ ਆਯਾ ਹੈ ।

ਯੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੈ,
ਯੇ ਸਬਾ ਹੈ ਕਿ ਵਬਾਲ ਆਯਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ ਦੀਯਾ ਰਖਨਾ ਥਾ,
ਤੂ ਉਜਾਲੇ ਮੇਂ ਹੀ ਬਾਲ ਆਯਾ ਹੈ ।

ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਥਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ,
ਏਕ ਬੇਹੂਦਾ ਸਵਾਲ ਆਯਾ ਹੈ ।
 
Top