ਮਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਯਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ

BaBBu

Prime VIP
ਮਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਯਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ,
ਐਸਾ ਭੀ ਕਯਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਜ਼ਰਾ-ਸੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ।

ਅਬ ਰਿੰਦ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਰਕਸ ਹੋ,
ਮਹਫ਼ਿਲ ਸੇ ਉਠ ਲਿਯੇ ਹੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ।

ਪੱਤੋਂ ਸੇ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਬਜੇਂ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਤਰਹ,
ਪੇੜੋਂ ਸੇ ਪਹਲੇ ਆਪ ਉਦਾਸੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ ।

ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹ ਕੇ ਤੁਮਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਰ,
ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਰ ਭਰ ਮੇਂ ਮਨਾਦੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ।

ਯੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾ ਦਰਦ ਯੇ ਸਿਹਰਨ, ਯੇ ਆਰਜੂ,
ਯੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ।

ਫਿਰਤਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਖ਼ਯਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋ,
ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੀ ਜਾਮਾਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋ ਲੀਜੀਏ।
 
Top