ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ "ਮੈਂ" ਵਿੱਚ ਨਹੀ "ਅਸੀਂ" ਵਿੱਚ ਹ&

manny saran

Member
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ "ਮੈਂ" ਵਿੱਚ ਨਹੀ "ਅਸੀਂ" ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Top