ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ

BaBBu

Prime VIP
ਨਾ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਾਂ
ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਮਿਲੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇਂ
ਕੋਈ ਅਲਮ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਰਹੇ, ਰਹੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਬਾਦ
ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਕਿਸਮਤ, ਨਾ ਮਿਲਾਏ
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ
ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ, ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਕਾਂ
ਪਰ ਸਦਾ ਪੈਣ, ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਤੈਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਚਸਕਾਂ ।
ਨਾ ਮਿਲਾਂ, ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ
ਨਾ ਮਿਲੇਂ, ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇਂ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ
ਏਥੇ ਓਥੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ
ਜਾਣ ਲਈਏ-ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਪਛਾਣ ਲਈਏ
ਸਮਝ ਲਈਏ-ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਸਿਆਣ ਲਈਏ
ਨਾ ਰੱਜੀਏ, ਨਾ ਰੱਜੀਏ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਨਾ ਕੱਜੀਏ, ਨਾ ਕੱਜੀਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਥੀਂ
ਪਰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ
ਜਦ ਮਿਲੀਏ, ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਮਿਲ ਰਲ, ਰਲ ਮਿਲ ਇਕ ਹੋਈਏ
ਇਕ ਹੋਈਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕ ਹੋਈਏ, ਇਕ ਹੋਈਏ ।
 
Top