ਦਿਨ ਢਲੇ ਮਹਿਕੀ ਹੋਈ ਵਣ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਮਿਲ

BaBBu

Prime VIP
ਦਿਨ ਢਲੇ ਮਹਿਕੀ ਹੋਈ ਵਣ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਮਿਲ।
ਮਿਲ, ਖ਼ਲਾ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਸਦਾ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਮਿਲ।

ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਰਦ ਰਹਿ,
ਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰ ਥਰਕਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਆ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਮਿਲ।

ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਲ ਰਿਹੈ ਮੇਰਾ ਬਦਨ, ਮੇਰਾ ਬਦਨ,
ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਮਿਲ।

ਤੂੰ ਮਿਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਜਦੇ ਦਾ ਦਾਗ਼,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੇਵੱਸ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾਗੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ।

ਮੈਂ ਸਮੂੰਦਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਕ ਜਾ, ਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਦੀ ਹੋਈ ਨਟਖਟ ਘਟਾ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ।
 
Top