ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਰੈਹ ਗਿਆ

Vehlalikhari

@£w@¥$v€h£@
ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਰੈਹ ਗਿਆ,
ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਜਾਏਆ ਹਰ ਸੁੱਪਣਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣ ਰੈਹ ਗਿਆ...????
 
Top