ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ

KARAN

Prime VIP
ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ
ਖੁਦ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ ਕੇ
ਖੁਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ...
 
Top