ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਗਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ__

ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ "ਮੈਂ" ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ__
 
Top