ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਮਜੂਦਗੀ ਦਾ

ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਮਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਠੋਸ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ,
ਦੱਸ ਕੀਹਦੇ ਤੇ ਜਿਤਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਰੋਸ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ,

ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਨੁਵਾਦ, ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ,
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ।

ਕਿਉਂ ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ, ਲਿਖਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ,
ਕਿਉਂ ਅਲ਼ਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ।

ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ ,ਜੋ ਮੁੱਹਬੱਤ ਦੀਆਂ ਲ਼ਹਿਰਾਂ ਤੂੰ ,
ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਨਾ ,ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ

ਕਿਉਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ,
ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏਂ ਖਾਅਬਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ।।

ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਤੋੜੇ ,ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ,
ਕਈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਭਣੇ ,ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ।

ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਵੱਲ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਹਸ਼ਰਤ ਤੇਰੀ
ਬੱਸ ਜੈਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਹੂ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ।
 

Ginny

VIP
ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਨੁਵਾਦ, ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ,
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ।
Tfs
 
Top