ਕਿਤੋ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਢੋਈ

ਐਸੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋ ਟੁੱਟੇ ਜੌੜ ਸਕੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ
ਹਰ ਪਾਸੀਓ ਪੈਣ ਧੱਕੇ ਕਿਤੋ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਢੋਈ
ਜਗੀਰਪੁਰੀਆਂ
 
Top