ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਜੀਨਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਖੇਸੀ

ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਜੀਨਾ...ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਖੇਸੀ...ਸਾਡੇ ਨਾਲ matching ਕਰਕੇ ਸੂਟ ਤੂੰ
ਪਾਇਆ ਕਰੇਗੀ.

ਤੂੰ ਕਰੇ ਆਕੜ...ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ.....ਦੇਖ ਲੀ ਬੀਬਾ...,,,,, ... ਪੱਗ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਗੀ.:bony
 
Top