ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ

ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀ ਸੀ ਕੇ ਮੈ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋਈਆਂ
ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆ ....

096a35be3c646f48ef3079b71e2ff867-1.jpg
 
Top