ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ

ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀ ਸੀ ਕੇ ਮੈ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋਈਆਂ
ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆ ....

 
Top