ਮੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਨਹੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਨਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ__

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਨਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ__
 
Top