ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ,,,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੇ ਟਕਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁਸ਼ਨੀ ਏ,

ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚੋ ਕਯੋਂ ਆਇਆ ਸੀ


Writer- Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top