ਚੁੱਪ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ__,

ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਂ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀ


unknwn writer
 
Top