ਹੰਜੂਆ ਨਾਲ

ਜਿੰਦਗੀ ਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲ ਯਦਾ ਬਣ ਰਹ ਗਏ
ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਹੰਜੂਆ ਨਾਲ ਵਹ ਗਏ
:sadstory

ਤੇਜਸ ਤੇਜਪਾਲ
 
Top