ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗ

ਯਾਰ unp ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਮ੍ਬੇਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਦੋ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੇ
ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜੇ

ਤੇਜਸ ਤੇਜਪਾਲ
 
Top