ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋਣ

ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋਣ
ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,
.
ਕਿਓਕੀ
.
ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ਕ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਗ
ਬੁਜਾਣ ਦੇ ਕਮ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ 2 Liners 0
J ਚਾਹੇ Luche ਆ 2 Liners 1
Similar threads


Top