ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ

KARAN

Prime VIP
ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ , ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਹਰ ਜਾਂਦਾ,

ਕੋਈ ਯਾਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ , ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ,

ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਚਾ ਕੋਠਾ ਉਹ ਛੇਤੀ , ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੀਹ ਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ,

ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ,ਬੰਦਾ ਜਿਓੰਦੇ ਜੀਅ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ

unknown
 
Top