ਬਸ ਇਹੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਸ ਇਹੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ__

ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ__
 
Top