ਏਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਏਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਈ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਵਾ, ਏਨਾ ਵੀ ਨਾ ਖੌਈ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਵਾ__

ਬਸ ਏਨਾ ਕ ਬਲ ਦੇਈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਵਾ__
 
Top