ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ__

ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕਿਹਾ ਹਰ ਲਫਜ ਯਾਦ ਜੁਬਾਨੀ ਏ__
 
Top