ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ-

--ਉਂਝ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ.... ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ----

-----ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ.... ਜੋ ਅਸੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ
 
Top