ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਗਵਾਚਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਗਵਾਚਾ ਦਿਲ ਰੱਜ ਰੱਜ ਰੋਇਆ__

ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ__
 
Top