ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਸੀ

Arun Bhardwaj

-->> Rule-Breaker <<--
ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣ ਦਾ

ਲਾਲੀ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਂਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਲਕੇ ਸੇਕਣ ਦਾ

wrt by........Lally Apra......
 
Top